antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘Rusztowania fasadowe’

Uwzględnienie przepływu miarodajnego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Gdy uwzględnienie przepływu miarodajnego ma znaczny wpływ na wysokość i koszty grodzy, to przepływ ten można ustalić na podstawie porównań ekonomicznych nakładów na budowę, zabezpieczeń oraz strat powstałych w wyniku przelania się wody przez budowlę (nakłady niezbędne na odbudowę gródz i innych urządzeń, straty w już wykonanych budowlach stałych i w zatopionym sprzęcie, przestoje załogi i sprzętu, straty powstałe w wyniku opóźnienia oddania do eksploatacji całej budowli lub jej część oraz zamrożenie nakładów inwestycyjnych). Przy przyjęciu ustalonego w ten sposób przepływu miarodajnego nie wymaga się dodatkowego sprawdzenia na przepływ kontrolny. W przypadku gdy czas użytkowania grodzy lub innej budowli tymczasowej jest krótszy niż jeden rok, przepływ miarodajny należy ustalić dla tej części roku, w której wykonywane będą roboty. Przepływy mia— rodajne dla budowli tymczasowych i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia remontów budowli wodnych należy określić tak jak dla gródz. Bezpieczne wzniesienie korony gródz i innych budowli tymczasowych nad rzędną zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym powinno wynosić co najmniej : 0,80 m — gdy przelanie się wody przez koronę grozi zniszczeniem grodzy (grodze ziemne), 0,50 m — gdy przelanie się wody przez koronę nie grozi zniszczeniem grodzy (grodze ze ścian szczelnych, grodze betonowe). Przy uwzględnieniu przepływów kontrolnych, o ile bierze się je pod uwagę, podane wyżej bezpieczne wzniesienie należy zmniejszyć do 0.30 m (grodze ziemne) i 0,10 m (grodze ze ścian szczelnych itp.). Przy określaniu wysokości gródz wznoszonych na rzekach nie uwzględnia się falowania. Dla gródz wznoszonych na zbiornikach naturalnych i sztucznych podane bezpieczne wzniesienie przyjmować należy nad obliczeniowym rzędną wtaczania się fali przy przepływie miarodajnym i prędkości wiatru 10 m/s. Przy przepływie kontrolnym falowania uwzględniać nie należy. [hasła pokrewne: taśmy transportowe, Rusztowania fasadowe, rusztowanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Rusztowania fasadowe’

Uwzględnienie przepływu miarodajnego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Przepuszczanie wód rzecznych, statków i tratew w okresie wznoszenia fundamentów stanowi często zagadnienie trudne do rozwiązania. Przy budowie jazów, siłowni wodnych lub zapór na rzekach często konieczne jest zapewnienie swobodnego przepływu wody przy wszystkich stanach, niezależnie od etapu budowy. Przepuszczanie wody w okresie budowy powinno się odbywać tak, aby wielkie wody miarodajne i kontrolne przepływały, przy zachowaniu bezpiecznego wzniesienia korony budowli ziemnych i betonowych, stosownie do przepisów. Podstawowe rodzaje fundamentów budowli hydrotechnicznych Wybór rodzaju fundamentów zależy od: — przeznaczenia, wymiarów budowli, jej konstrukcji oraz wymagań eksploatacyjnych, — warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych. Głębokość posadowienia zależy od głębokości przemarzania gruntu. Podstawa fundamentu powinna być założona poniżej głębokości przemarzania. Warunek ten w budownictwie hydrotechnicznym i wodno-melioracyjnym nie zawsze może być spełniony, gdyż podstawa fundamentu stopni i płyt znajduje się często powyżej głębokości przemarzania. Poziom posadowienia zależy od wytrzymałości podłoża. Nośność podłoża przy posadowieniu bezpośrednim należy ustalać zgodnie z zasadami. W budowli przy takim posadowieniu nie mogą powstać niebezpieczne naprężenia, pęknięcia lub odkształcenia wskutek nierównomierności osiadania lub wskutek przekroczenia wytrzymałości na ścinanie gruntów w podłożu. Gruntami nośnymi Są warstwy żwirów, zagęszczonych piasków oraz glin i zwartych iłów. Piaski drobnoziarniste, grunty pylaste oraz iły i gliny o konsystencji plastycznej stanowią grunty słabsze. Grunty o bardzo małej wartości modułu E < 10 kG/cm2 zalicza się do nienośnych, a o modułach w granicach 10+40 kG/km2 do słabych. Duży wpływ na poziom posadowienia ma rodzaj wody (woda płynąca lub stojąca, woda pod ciśnieniem lub też o zwierciadle swobodnym), najwyższy i najniższy jej poziom, przewidywany poziom po wykonaniu regulacji rzeki, wykonaniu melioracji, skład chemiczny wody itd. [patrz też: taśmy transportowe, Rusztowania fasadowe, rusztowanie ]

Comments Off

« Previous Entries