antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘Schody Drewniane’

Przesunięcie budynku

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pierwsze znane w historii budownictwa przesunięcie budynku zostało dokonane w 1445 r. w Bolonii, gdzie przesunięto murowaną dzwonnicę kościoła gw. Marka na odległość 10,5 m. Następnie przez czterysta przeszło lat brak jakichkolwiek wzmianek o dokonywaniu przesunięć budynków. Dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia rozpoczęto w USA stosować przesunięcia budynków przy przebudowie i modernizacji miast amerykańskich. Przesuwano budynki o różnej wysokości w rozmaitych kierunkach na znaczne czasem odległości. Dokonywano niekiedy przesunięcia zabudowy całych dzielnic. Poza Stanami Zjednoczonymi tylko w Związku Radzieckim stosowano na większą skalę przesuwanie budynków. W innych krajach zdarzało się to wyjątkowo, jak np. w Danii, gdzie w 1930 r. przesunięto ratusz W Randers 0 3,0 m. W Polsce przesunięto w ostatnich latach kilka budowli. W Warszawie w 1961 r. przesunięto mały budynek zabytkowej rogatki miejskiej przy ul. Grochowskiej, w związku z przebudową i poszerzeniem tej ulicy. W 1962 r. przesunięty został kościół przy al. Swierczewskiego na odległość 22 m, w związku z modernizacją i poszerzeniem tej arterii komunikacyjnej. Kubatura budynku — 10 500 m3; ciężar — 6700 T. W 1970 roku dokonano obrotu 0 740 zabytkowego gmachu Pałacu Lubomirskich przy pl. Zelaznej Bramy. Kubatura budynku — 20 300 ma; ciężar — 8000 T. Poza budynkami przesunięto w tym okresie w 1963 r. wysoki piec w Rudzie Śląskiej o ciężarze 2300 T i wysokości 48 m, na długości 21 m. Kryteria celowości przesunięcia O celowości przesunięcia budynków, poza względami historyczno-konserwatorskimi, decydują koszty przesunięcia. Według danych doświadczalnych, przy mocnej konstrukcji budynku i dobrym podłożu bez większych robót ziemnych na trasie, koszty przesunięcia kształtują się orientacyjnie w wysokości ok. 350/0 wartości budynku. Dane te jednak odnoszą się tylko do budynków powyżej czterech kondygnacji, przesuwanych po linii prostej, na odległość nie większą niż szerokość budynku. [hasła pokrewne: Schody Drewniane, schody granitowe, schody drewniane łódź, Schody z granitu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Schody Drewniane’

Przesunięcie budynku

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Przy posadowieniu budowli hydrotechnicznych, zwykle o znacznych wymiarach, o dużych wartościach sił poziomych i dużych obciążeniach gruntu, niekiedy posadowionych głęboko, występują znaczne trudności przy ich wykonaniu. Natomiast przy budowlach wodno-melioracyjnych obciążenia jednostkowe gruntu i siły poziome są małe. W podłożu zalegają najczęściej grunty piaszczyste, o dużym współczynniku filtracji. Grunty te pokryte są często cienką warstwą namułów lub torfu. Nośność piasków zwykle przewyższa obciążenie. Konieczność wykonania znacznych ilości robót wodno—melioracyjnych w ograniczonym czasie, brak siły roboczej, znaczne ich rozproszenie, itp. spowodowały wprowadzenie do budowy elementów prefabrykowanych. Jest to uzasadnione również tym, że; — liczba rodzajów budowli wodno-melioracyjnych w zasięgu działania przedsiębiorstwa melioracyjnego jest ograniczona, — warunki topograficzne, geologiczne, hydrogeologiczne tylko w niewielkim stopniu wpływają na rozwiązania konstrukcyjne najczęściej niewielkich budowli wodno-melioracyjnych, — znakomita większość budowli wodno-melioracyjnych nadaje się do typizacji. Możliwy jest przy tym montaż budowli z kilku prostych elementów gotowych, przy zachowaniu wymagań wynikających z warunków hydraulicznych i statycznych. Przesuwanie budynków na nowe fundamenty. Wiadomości ogólne. Zakres zastosowania Przesuwanie budynków na nowe fundamenty stosuje się przy przebudowie i modernizacji miast, gdy zachodzi potrzeba poszerzenia ulic, zmiany linii regulacyjnej zabudowy albo położenia poszczególnych budynków lub zwolnienia miejsca pod inną zabudowę. Stosuje się je również przy rozbudowie zakładów przemysłowych, gdy zachodzi potrzeba zmiany położenia poszczególnych obiektów lub usunięcia sąsiadującej zabudowy w związku z rozszerzeniem terenu zakładu. Przesuwanie budynków umożliwia zachowanie cennych zabytków architektonicznych i historycznych oraz wartościowych pod względem użytkowym budowli przy różnego rodzaju rekonstrukcjach urbanistycznych. Koszt przesuwania budynków łącznie z wykonaniem fundamentów na nowym miejscu jest zazwyczaj mniejszy od kosztów rozbiórki budynku i odbudowania go w nowym miejscu. [patrz też: Schody Drewniane, schody granitowe, schody drewniane łódź, Schody z granitu ]

Comments Off

« Previous Entries