antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘taśmy mosiężne’

Możliwość podmycia lub odsłonięcia fundamentów przy obniżaniu zwierciadła wody

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Jeżeli budowla znajduje się w obrębie rzeki, morza lub jeziora, to istnieje możliwość podmycia lub odsłonięcia fundamentów przy obniżaniu zwierciadła wody (np. most kolejowy i bulwary w Krakowie). Woda gruntowa w ruchu tworzy na powierzchni terenu źródła, istnieje więc obawa wypłukiwania drobnych cząstek gruntu z otoczenia lub spod fundamentu. Przy budowlach piętrzących nadmierna filtracja wody pod fundamentem uszczupla zapas wody w zbiorniku, czyni szkody poniżej zapory (np. Przeczyce). Może ona spowodować osłabienie podłoża, powstawanie osuwisk itp. Najniższy, prognozowany poziom zwierciadła wody decyduje o poziomie zakończenia elementów drewnianych, które powinny być stale pogrążone w wodzie. Najwyższy poziom wody gruntowej ma wpływ na poziom posadowienia. Pożądane jest wykonanie fundamentu powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej. Szkodliwymi składnikami agresywnymi są: siarkowodór (HS), wolny kwas siarkowy (H2S04), dwutlenek węgla (C02), siarczany, kwasy humusowe, zupełnie czysta woda (niezmineralizowana) górska i woda morska. Najłatwiej korozji ulegają betony, konstrukcje stalowe i zaprawy. Drewno stale zanurzone w wodzie jest odporne. Poziom posadowienia zależy często od warunków konstrukcyjnych i eksploatacyjnych (np. od położenia rury ssącej w elektrowni wodnej, poziomu odpływu z pompowni itp.). W zależności od p o łożeni a fundamentu w stosunku do poziomu zwierciadła wody gruntowej w budownictwie hydrotechnicznym rozróżniamy następujące rodzaje fundamentów: 1) rodzaj I — kiedy projektowana głębokość fundamentu nie sięga zwierciadła wody gruntowej, rodzaj II — kiedy zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej podstawy fundamentu 9) rodzaj III — kiedy fundament wykonuje się w wodzie. W zależności od glębokości posadowienia rozróżniamy fundamenty płytkie i głębokie. Fundamenty płytkie oparte są bezpośrednio na warstwie nośnej. Fundamenty głębokie oparte są na różnego rodzaju konstrukcjach pośrednich jak: pale, studnie, kesony itp. [hasła pokrewne: rusztowania, rusztowania aluminiowe, taśmy mosiężne, taśmy transportujące ]

Comments Off

Posts Tagged ‘taśmy mosiężne’

Możliwość podmycia lub odsłonięcia fundamentów przy obniżaniu zwierciadła wody

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Dla każdego z trzech rodzajów fundamentów możemy już w przybliżeniu określić — na podstawie rodzaju i stanu podłoża — stępujące cztery przypadki : 1) gdy w granicach strefy ściskanej znajdują się grunty nośne, 2) gdy w granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne i niżej położone grunty słabe, 3) gdy w strefie ściskanej podłoża znajdują się grunty słabe o niewielkiej miąższości (3+5 m) oraz niżej położone grunty nośne, 4) gdy w strefie ściskanej podłoża znajdują się tylko grunty słabe. Możemy zatem odróżnić następujące przypadki posadowienia w zależności od układu i rodzaju gruntów : Rodzaj I — budowa fundamentów powyżej zwierciadła wód gruntowych. 1. W granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne — należy stosować posadowienie bezpośrednie. 2. W granicach strefy ściskanej podłoża znajdują sie grunty nośne, a poniżej grunty słabe — posadowienie można rozwiązać w sposób dwojaki: a) zmienić podziemną część konstrukcji tak, aby naprężenia w gruncie słabym mieściły się w granicach dopuszczalnych; jeżeli istnieje możliwość podwyższenia rzędnej stopy fundamentowej, to można zwiększyć miąższość warstwy gruntu nośnego lub zastosować maksymalne odciążenia budowli, a przez to zmniejszenie szerokości stopy fundamentowej, b) wykonać fundament np. na palach lub wzmocnić pod łoże np. za pomocą zastrzyków. 3. W granicach strefy ściskanej na normalnej głębokości fundamentu znajduje się warstwa gruntu słabego o miąższości 3+5 m, a poniżej grunt nośny. Rozwiązaniem tutaj może być wykonanie wykopu do głębokości sięgającej gruntu nośnego. Większa głębokość wykopu wymaga zwiększenia wysokości fundamentu ub wypełnienia dolnej części wykopu poduszką z piasku lub żwiru. Niekiedy można uzyskać zadowalające rozwiązanie przez sztuczne wzmocnienie podłoża lub przez wykonanie fundamentu głębokiego, np. na palach. [hasła pokrewne: rusztowania, rusztowania aluminiowe, taśmy mosiężne, taśmy transportujące ]

Comments Off

« Previous Entries