antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘taśmy strapping’

Szybkość nawijania liny na wciagarkę

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Szybkość nawijania liny na wciągarkę ręczną wynosi orientacyjnie 0,3+1,6 m/min, a przy wciągarkach elektrycznych jest ona wielokrotnie większa. Wzajemny stosunek średnic krążków i lin w wielokrążku powinien być nie mniejszy niż >30, gdzie: D — średnica krążków w wielokrążku, cm, d średnica lin w wielokrążku, cm. Wielkość wciągarki dobiera się w zależności od naciągu liny zbiegającej z wielokrążka. Kozioł oporowy dla dźwigników. Oblicza się go na moment zginający i siłę podłużną działającą w poziomie główek szyn. W zależności od konstrukcji kozła siłę tę przejmują śruby lub kliny wbite w tylne uchwyty kozła. Uchwyty przednie odrywa siła 1 gdzie: P — oddziaływanie dźwignika, t, h — wysokość przyłożenia siły, P, I odległość pomiędzy uchwytami kozła. Sprawdza się je na zginanie i ścinanie. Szyny, do których przymocowuje się kozły oporowe, sprawdza się na zginanie i siłę podłużną od działania dźwignika. Wykonywanie robót. Wskazania ogólne Teren wykonania robót należy dokładnie zbadać pod względem geologicznym i wzmocnić go w słabych miejscach, aby uniknąć nierównomiernego osiadania gruntu podczas przesuwania. Przesuwany budynek należy przed rozpoczęciem robót dokładnie zbadać i wszelkie uszkodzenia szczegółowo zainwentaryzować. Uszkodzenia te powinny się znajdować pod stałą obserwacją w ciągu całego okresu wykonywania robót. Konstrukcje wzmacniające budynek wykonuje się albo równolegle z wykonaniem konstrukcji wsporczych, albo przed ich rozpoczęciem. W przypadku gdy budynek użytkuje sie podczas przesuwania, wszystkie instalacje domowe powinny być podłączone do sieci zewnętrznych w sposób umożliwiający ruch budynku, Przy większych odległościach przesuwania układa się niekiedy wzdłuż trasy przesunięcia prowizoryczne rurociągi do podłączania instalacji domowych. Podczas wszystkich faz robót powinna być zapewniona na budowie stała obsługa geodezyjna prowadząca obserwacje i pomiary odkształceń i przemieszczeń budynku oraz konstrukcji i urządzeń. [patrz też: taśmy aluminiowe, taśmy pakowe z nadrukiem, taśmy strapping ]

Comments Off

Posts Tagged ‘taśmy strapping’

Szybkość nawijania liny na wciagarkę

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Woda opadowa jest zawsze miękka, pozbawiona goli mineralnych, tj. takich, które mogłyby osadzić się w szczelinach. Woda przy zetknięciu z powietrzem działa zawsze agresywnie na skałę, niszczy jej powierzchnię, rozszerza spękania, wyługowuje związki rozpuszczalne niszcząc spoistość skały. Jeśli skała jest odsłonięta, to dalszym niszczącym czynnikiem są zmiany temperatury (mróz i słońce). Odrębną postacią spękania skały są uskoki. Powstają one podczas ruchów masywów górskich jako skutek głębokiego pęknięcia całego masy— wu skalnego i przesunięcia względem siebie rozdzielonych części w kierunku poziomym i pionowym. W płaszczyźnie uskoku skała jest zdruzgotana, a pas powstałego rumoszu ma często kilkadziesiąt centymetrów, kilka, a niekiedy i więcej metrów szerokości. W miejscu uskoku powstaje nagła zmiana jakości pokładu skalnego: inna wytrzymałość, inny współczynnik sprężystości oraz współczynnik przepuszczalności. Z reguły w miejscu uskoku należy projektować szczelinę dylatacyjną. Budowa zapory w Porąbce może służyć jako przykład właściwego przygotowania podłoża. Budowa tej zapory ma najlepsze wskaźniki zużycia cementu przy uszczelnianiu podłoża fundamentowego w warunkach fliszu karpackiego. Ponadto cechą charakterystyczną jest trwałość tego uszczelnienia, pomimo eksploatacji. trwającej już 35 lat. Przy budowie zapory w Porąbce powierzchnię skały przed betonowaniem specjalnie czyszczono szczotkami drucianymi i strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Przy tym ustalono, że powierzchnia skały, na której ma być wykonana budowla, powinna być nieregularna i odpowiednio zazębiona oraz w miarę możliwości wznosić się w kierunku strony odpowietrznej lub przynajmniej powinna pozostać pozioma. W kierunku podłużnym k0rpusu zapory, a specjalnie przy stromych stokach doliny, wykonywano stopnie w skale odpowiednio do układu warstw skalnych. Po ukończeniu wykopów i wyłomów jeszcze raz oczyszczono podłoże fundamentowe z luźnych i gliniastych okruchów skalnych. Szczeliny, szczególnie w miejscach przechodzących uskoków, zostały starannie oczyszczone z części luźnych, dodatkowo spłukiwane wodą, następnie natychmiast wypełnione zaprawą cementową lub betonem o drobnym kruszywie. [więcej w: taśmy aluminiowe, taśmy pakowe z nadrukiem, taśmy strapping ]

Comments Off

« Previous Entries