antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘zaślepki do rur’

Ograniczanieliczbę etapów budowy

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Przy wszystkich robotach fundamentowych musimy dążyć do szybkiego tempa budowy. W związku z tym dążeniem ograniczamy liczbę etapów budowy, jak też staramy się tak rozmieszczać poszczególne elementy stopnia czy też zapory, aby je można było wykonać przy możliwie najmniejszym dopływie wody do wykopów oraz najmniejszym zagrożeniu wykopu przed zalaniem przez wody powodziowe. Do przeprowadzenia wielkich wód należy wykorzystać urządzenia spustowe. Wskutek budowy gródz w korycie rzeki następuje jej zwężenie i spiętrzenie wody powyżej budowli, a w granicach zwężonego przepływu wzrost prędkości i w związku z tym powstaje możliwość rozmycia koryta. Wartość spiętrzenia można określić wg wzoru 1 v2z — 02 [13-11 02 2g g e: — współczynnik prędkości równy (w zależności od kształtu grodzy w planie) mniejsze wartości stosuje się dla kształtu prostokątnego, większe — dla trapezowego lub przy obecności wałów kierujących, i — średnie prędkości przepływu w warunkach naturalnych oraz przepływu w korycie zwężonym. 1) prędkość przepływu nie powinna wywoływać znacznych rozmywów w korycie rzeki, 2) szerokość zwężonego koryta powinna zapewniać swobodny przepływ lodów, 3) do utrzymywania żeglugi lub spławu w zwężonym korycie konieczne jest zapewnienie prędkości przepływu poniżej 1,8+2 m/s. W przypadku budowy zapory lub jazu w wąskiej .dolinie górskiej, w celu odprowadzenia wód w czasie budowy wykonuje się sztolnię (np. Porąbka). Niekiedy występują trudności przy posadowieniu budowli hydrotechnicznych na gruntach słabych w warunkach występowania wód pod ciśnieniem (np. stopień we Włocławku), gdzie warstwy wodonośne zawierają wodę pod ciśnieniem artezyjskim i subartezyjskim. Cechą charakteryștyczną budowli hydrotechnicznych są znac c zne siły poziome działające na budowle. [patrz też: zaślepki do profili, zaślepki do rur, rury miedziane, rury stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zaślepki do rur’

Ograniczanieliczbę etapów budowy

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Wymiaruje się obciążenie przekazywane przez poprzecznice lub belki obrzeżne zakładając, że rozkłada się ono równomiernie pomiędzy wszystkie belki posuwnic. Przyjmuje się przy tym, że obciążenie to rozłoży się równomiernie wzdłuż posuwnic na długości odpowiadającej odległości pomiędzy punktami przegięcia linii ugięcia dla belki zastępczej o momencie bezwładności równym sumie momentów bezwładności posuwnic i szyn, Długość tę na podstawie danych z praktyki przesuwania budynków przyjmuje się zazwyczaj równą, gdzie: a szerokość stopy poprzecznicy lub grubość ściany, h — wysokość posuwnicy. Obciążenie na grunt rozłoży się na długości gdzie hl — wysokość szyny. Wałki. Wałki oblicza się na docisk w miejscu zetknięcia się z szyną. Obliczenie można przeprowadzić albo metodą przybliżoną wg naprężeń w przekroju średnicowym wałków, albo też metodą Ścisłą wg wzoru Hertza. Przy Obliczaniu wałków na ściskanie w przekroju średnicowym przyjmuje się znacznie mniejsze naprężenia dopuszczalne, aby nie powstały na obwodzie wałków zbyt duże naprężenia na docisk. Naprężenie ściskające w przekroju średnicowym, gdzie: P — nacisk na wałek, d — średnica wałka, — długość linii zetknięcia się wałka z główką szyny, — liczba szyn w torowisku, naprężenie dopuszczalne, które przyjmuje się dla przekroju średnicowego równe: dla stali lanej — 50 kG/cm2, a dla stali kutej — 65 kG/cm2. Według wzorów Hertza określa się naprężenie na docisk w miejscu zetknięcia się wałka z szyną. Wynosi ono przy jednakowym materiale wałków i szyn, gdzie: P — obciążenie wałka, — współczynnik sprężystości, r — promień wałka, I — długość linii styku walka i szyny. Liczbę wałków potrzebną do przesunięcia można określić ze wzoru 1,2Q mP gdzie: Q — obciążenie przekazywane na wałki, P — dopuszczalny nacisk na jedno przecięcie się wałka z szyną, m — liczba szyn w torze, 1,2 — współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia. [patrz też: zaślepki do profili, zaślepki do rur, rury miedziane, rury stalowe ]

Comments Off

« Previous Entries