antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Przepuszczanie wód rzecznych, statków i tratew

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przepuszczanie wód rzecznych, statków i tratew w okresie wznoszenia fundamentów stanowi często zagadnienie trudne do rozwiązania. Przy budowie jazów, siłowni wodnych lub zapór na rzekach często konieczne jest zapewnienie swobodnego przepływu wody przy wszystkich stanach, niezależnie od etapu budowy. Przepuszczanie wody w okresie budowy powinno się odbywać tak, aby wielkie wody miarodajne i kontrolne przepływały, przy zachowaniu bezpiecznego wzniesienia korony budowli ziemnych i betonowych, stosownie do przepisów. Podstawowe rodzaje fundamentów budowli hydrotechnicznych Wybór rodzaju fundamentów zależy od: — przeznaczenia, wymiarów budowli, jej konstrukcji oraz wymagań eksploatacyjnych, — warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych. Głębokość posadowienia zależy od głębokości przemarzania gruntu. Podstawa fundamentu powinna być założona poniżej głębokości przemarzania. Warunek ten w budownictwie hydrotechnicznym i wodno-melioracyjnym nie zawsze może być spełniony, gdyż podstawa fundamentu stopni i płyt znajduje się często powyżej głębokości przemarzania. Poziom posadowienia zależy od wytrzymałości podłoża. Nośność podłoża przy posadowieniu bezpośrednim należy ustalać zgodnie z zasadami. W budowli przy takim posadowieniu nie mogą powstać niebezpieczne naprężenia, pęknięcia lub odkształcenia wskutek nierównomierności osiadania lub wskutek przekroczenia wytrzymałości na ścinanie gruntów w podłożu. Gruntami nośnymi Są warstwy żwirów, zagęszczonych piasków oraz glin i zwartych iłów. Piaski drobnoziarniste, grunty pylaste oraz iły i gliny o konsystencji plastycznej stanowią grunty słabsze. Grunty o bardzo małej wartości modułu E < 10 kG/cm2 zalicza się do nienośnych, a o modułach w granicach 10+40 kG/km2 do słabych. Duży wpływ na poziom posadowienia ma rodzaj wody (woda płynąca lub stojąca, woda pod ciśnieniem lub też o zwierciadle swobodnym), najwyższy i najniższy jej poziom, przewidywany poziom po wykonaniu regulacji rzeki, wykonaniu melioracji, skład chemiczny wody itd. [patrz też: przesycanie, ogrodzenie z paneli, olx rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenie z paneli olx rypin przesycanie