antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

W zwiazku z tym nie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Nie tylko budowle wykonywane na rzekach nizinnych, ale również budowle posadowione na skałach, trzeba sprawdzić na przesunięcia poziome. Jeżeli pokład skalny jest nieprzepuszczalny i gładki (jak np. łupki iłowe) i jest nachylony do poziomu, a na nim znajdują się pokłady przepuszczalne (np. piaskowce), wówczas woda przesiąkająca z warstw górnych gromadzi się na podkładzie nieprzepuszczalnym i po nim spływa w kierunku spadu tej warstwy. Jeżeli obie warstwy są podcięte stokiem, wówczas siła składowa wynikająca z ciężaru warstwy górnej może pokonać opór tarcia między warstwami, szczególnie przy nawodnieniu (występuje wówczas zmniejszenie współczynnika tarcia), oraz może spowodować obsunięcie stoku. Niebezpieczeństwo to jest największe w okresie wiosennych roztopów oraz w okresie zwiększonych opadów letnich. Zjawiska tego typu Autor obserwował na stokach wielu zbiorników. W tych przypadkach zabezpieczenie budowli przed niebezpieczeństwem poślizgu polega na właściwym odwodnieniu przez założenie drenów lub budowę sztolni odwadniających. Katastrofy zapór „Francis dam” i „Austin dam” w Stanach Zjednoczonych były wywołane w pierwszym przypadku ześlizgnieciem się fundamentu zapory po filitach, a w drugim przypadku po wapieniach ilastych. Ostatnie badania katastrofy zapory Malpasset koło Frojus we Francji wykazały, że przyczyną katastrofy było niedostateczne rozpoznanie geologiczne podłoża, Zapora była usytuowana w synklinie karbońskiej, wtłoczonej między skały zmetamorfizowane. Podłoże fundamentowe tworzyły gnejsy częściowo masywne, częściowo o dużej zawartości zmetamorfizowanych łupków ilastych (filitów). Jak wykazały badania, przyczyną katastrofy było ścięcie skał, występujące na głębokościach 15-17 m, nie wykryte przy wierceniach, biegnące stycznie do łukowego sklepienia w kierunku lewego brzegu (w kierunku wezgłowia zapory łukowej), po której nastąpiło przesunięcie mas skalnych po napełnieniu zbiornika. Wystąpił przy tym niebezpieczny układ wyporu, działającego w pełnej wartości (100% wyporu) w niekorzystnym kierunku poniżej podstawy zapory. Wskutek tego nastąpiło przesunięcie skał na płaszczyźnie starego uskoku poniżej zapory. Zapora straciła oparcie w podłożu i na brzegu doliny runęła (3.12.1959 r.). Podobne niebezpieczeństwo groziło fundamentowi zapory w Runowie na Dunajcu. Zapora ta jest posadowiona na fliszu karpackim, zbudowanym z łupków i konglomeratów iłowych, ułożonych na przemian z Warstwami piaskowców. Warstwy te zapadają ku zbiornikowi, a więc korzystnie, gdyż przeciw kierunkowi możliwego poślizgu. Jednak w sekcjach elektrowni wodnej fundament leżał 3 m niżej dna kanału odpływowego, przy nachyleniu warstw około 1 : 2 uległby ścięciu, podniesieniu i przesunięciu. Bryła skały miała zaledwie 6 m szerokości. [więcej w: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa