antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Ograniczanieliczbę etapów budowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy wszystkich robotach fundamentowych musimy dążyć do szybkiego tempa budowy. W związku z tym dążeniem ograniczamy liczbę etapów budowy, jak też staramy się tak rozmieszczać poszczególne elementy stopnia czy też zapory, aby je można było wykonać przy możliwie najmniejszym dopływie wody do wykopów oraz najmniejszym zagrożeniu wykopu przed zalaniem przez wody powodziowe. Do przeprowadzenia wielkich wód należy wykorzystać urządzenia spustowe. Wskutek budowy gródz w korycie rzeki następuje jej zwężenie i spiętrzenie wody powyżej budowli, a w granicach zwężonego przepływu wzrost prędkości i w związku z tym powstaje możliwość rozmycia koryta. Wartość spiętrzenia można określić wg wzoru 1 v2z — 02 [13-11 02 2g g e: — współczynnik prędkości równy (w zależności od kształtu grodzy w planie) mniejsze wartości stosuje się dla kształtu prostokątnego, większe — dla trapezowego lub przy obecności wałów kierujących, i — średnie prędkości przepływu w warunkach naturalnych oraz przepływu w korycie zwężonym. 1) prędkość przepływu nie powinna wywoływać znacznych rozmywów w korycie rzeki, 2) szerokość zwężonego koryta powinna zapewniać swobodny przepływ lodów, 3) do utrzymywania żeglugi lub spławu w zwężonym korycie konieczne jest zapewnienie prędkości przepływu poniżej 1,8+2 m/s. W przypadku budowy zapory lub jazu w wąskiej .dolinie górskiej, w celu odprowadzenia wód w czasie budowy wykonuje się sztolnię (np. Porąbka). Niekiedy występują trudności przy posadowieniu budowli hydrotechnicznych na gruntach słabych w warunkach występowania wód pod ciśnieniem (np. stopień we Włocławku), gdzie warstwy wodonośne zawierają wodę pod ciśnieniem artezyjskim i subartezyjskim. Cechą charakteryștyczną budowli hydrotechnicznych są znac c zne siły poziome działające na budowle. [patrz też: kalkulator współczynnika u, ab bechcicki, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, impregnacja więźby dachowej ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ab bechcicki impregnacja więźby dachowej kalkulator współczynnika u kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania